Faktoring z regresem

Faktoring z regresem to elastyczne narzędzie finansowe dla przedsiębiorców z różnych branż, którego działanie polega na zaliczkowaniu niewymagalnych faktur, w celu szybszego obrotu środkami finansowymi przedsiębiorstwa.

Jak to działa?

Klient (Faktorant) dokonuje sprzedaży towarów lub usług Odbiorcy (Dłużnik), wystawiając mu za to fakturę (powstaje wierzytelność). Dokument ten trafia następnie do Magellan S.A. (Faktor) i staje się podstawą do wypłaty zaliczki (finansowania). Oznacza to, że Klient dostaje pieniądze z niewymagalnej jeszcze faktury. Na tym etapie Magellan S.A. monitoruje spłatę należności od Odbiorcy względem Klienta. Gdy to zobowiązanie zostanie spełnione, Magellan S.A. dokonuje rozliczenia wierzytelności z Klientem, zwracając mu Fundusz Gwarancyjny*.

*Fundusz Gwarancyjny to różnica między wartością brutto na fakturze a wypłaconą zaliczką.

Korzyści:

  • odblokowanie niedostępnych środków z nieopłaconych faktur
  • zaliczka sięga 90% kwoty faktury, a poziom finansowania dostosowany jest do poziomu sprzedaży
  • czas oczekiwania na spłatę za towar/usługę ulega znacznemu skróceniu, a dostęp do finansowania jest szybszy niż w przypadku kredytu
  • wzrost konkurencyjności oferty dzięki oferowanym krótszym terminom płatności dla dostawców
  • administrowanie wierzytelnościami jest powierzone profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, co wpływa na poprawę dyscypliny płatniczej Odbiorców